1300 894 846

01:05 Ngưu Lang Chức Nữ (20 tập)
02:35 (chiếu lại)Trí Mạng Phục Thù (28 tập)
03:20 (chiếu lại)Gián Điệp (26 tập)
04:05 (chiếu lại)Bảy Chị Em (32 tập)
05:35 (chiếu lại)Bữa Cơm Tối (120 tập)

06:00 Quái Hiệp Cây Mai (20 tập)
07:35 Bảy Chị Em (32 tập)
09:10 (chiếu lại)Mã Trường Phong Vân (40 tập)
10:50 Ngưu Lang Chức Nữ (20 tập)

12:30 (chiếu lại)Diệp Vấn (50 tập)
13:20 (chiếu lại)Gián Điệp (26 tập)
14:10 (chiếu lại)Bữa Cơm Tối (120 tập)
14:35 (chiếu lại)Du Kiếm Giang Hồ (40 tập)
15:20 Mã Trường Phong Vân (40 tập)
17:00 (chiếu lại)Quái Hiệp Cây Mai (20 tập)

18:40 Bữa Cơm Tối (120 tập)
19:10 Diệp Vấn (50 tập)
20:00 Gián Điệp (26 tập)
20:50 Du Kiếm Giang Hồ (40 tập)
21:35 (chiếu lại)Bảy Chị Em (32 tập)
23:10 (chiếu lại)Bữa Cơm Tối (120 tập)
23:35 (chiếu lại)Quái Hiệp Cây Mai (20 tập)