1300 894 846

00:35 (chiếu lại)Xuất Vị Giang Hồ (20 tập)
03:40 (chiếu lại)Thiên Sư Kỳ Môn (20 tập)
04:25 (chiếu lại)Đoàn Binh Gia Đình (20 tập)
05:10 (chiếu lại)Đài FM 701 (51 tập)

06:00 Đạo Đường Song Long (42 tập)
07:35 Tiếu Ngạo Giang Hồ (43 tập)
09:10 (chiếu lại)Tây Du Ký (30 tập)
10:50 Chuyên Gia Đàm Phán (30 tập)

12:30 (chiếu lại)Diệp Vấn (50 tập)
13:20 (chiếu lại)Duyên Tình Ba Kiếp (31 tập)
14:10 (chiếu lại)Anh Chàng Lưu Vong (17 tập)
14:35 (chiếu lại)Đặc Vụ Truy Kích (30 tập)
15:20 Người Tái Bản (20 tập)
17:00 (chiếu lại)Đạo Đường Song Long (42 tập)

18:40 Anh Chàng Lưu Vong (17 tập)
19:10 Diệp Vấn (50 tập)
20:00 Duyên Tình Ba Kiếp (31 tập)
20:50 Đặc Vụ Truy Kích (30 tập)
21:35 (chiếu lại)Tiếu Ngạo Giang Hồ (43 tập)
23:10 (chiếu lại)Anh Chàng Lưu Vong (17 tập)
23:35 (chiếu lại)Đạo Đường Song Long (42 tập)