1300 894 846

00:00 Thế lực ngầm (T34/40)
01:00 Làng nghề _ Số 89
01:30 Cơm tấm tình yêu (T40/40)
02:30 Mạc Gia Ký P.1_ Số 21
03:00 Cơm tấm tình yêu (T40/40)
04:00 Di sản văn hóa _Số 70
04:30 Nét chữ tình yêu T.1
05:00 Kẻ bội tình (T22/30)

06:00 Thế lực ngầm (T32/40)
07:00 Bông hồng cài áo (PS -P2)
08:30 Mùa sen cạn (T1/40)
09:30 Nét chữ tình yêu T.2
10:00 Kẻ bội tình (T23/30)
11:00 Di sản văn hóa _Số 71
11:30 Bông hồng cài áo (PS -P3)

13:00 Thế lực ngầm (T33/40)
14:00 Nét chữ tình yêu T.3
14:30 Mùa sen cạn (T2/40)
15:30 Mạc Gia Ký P.1_ Số 22
16:00 Kẻ bội tình (T24/30)
17:00 Bông hồng cài áo (PS -P4)

18:30 Thế lực ngầm (T34/40)
19:30 Mạc Gia Ký P.1_ Số 23
20:00 Nét chữ tình yêu T.1
20:30 Di sản văn hóa _Số 72
21:00 Kẻ bội tình (T25/30)
22:00 Mạc Gia Ký P.1_ Số 24
22:30 Đồng bạc trắng (SPN -P1)