1300 894 846

00:30 TQRT -Số 157
01:00 Châu sa (T23/35)
02:00 Ca nhạc 26
02:30 Khi phụ nữ mang bầu T4
03:00 Đại gia không chồng (T33/48)
04:00 Tiết Đinh San phá Tỳ Bàn San (SPN -P3)
05:30 TQRT -Số 156

06:00 Huyền thoại trầu cau (PAN-P1)
07:30 Làng nghề 45
08:00 Ca nhạc 27
08:30 Làng ta muôn mặt
09:00 TQRT -Số 156
09:30 Thần tài gõ cửa lộn (SPN -P1)
11:00 Chân dung tình yêu (T2/30)

12:00 Khi phụ nữ mang bầu T4
12:30 Huyền thoại trầu cau (PAN-P2)
14:00 Tìm chồng cho vợ tôi (T16/44)
15:00 Kỹ cũng chết
15:30 Đại gia không chồng (T34/48)
16:30 Hoa bướm ngày xưa (SPN -P1)

18:00 Làng ta muôn mặt
18:30 Châu sa (T23/35)
19:30 Thần tài gõ cửa lộn (SPN -P2)
21:00 Làng nghề 46
21:30 TQRT -Số 157
22:00 Chân dung tình yêu (T3/30)
23:00 MC đa năng
23:30 Tìm chồng cho vợ tôi (T17/44)