1300 894 846

00:45 Trận đồ bát quái (T34/45)
01:40 Tám xuyên Việt (T11)
01:45 Ba ơi mẹ có về không (T15/35)
02:45 Chữ T danh vọng (T18/30)
03:45 Tình yêu và thử thách (T4/40)
04:45 Tử thi lên tiếng (T1)
05:45 Màu thứ 8 của tình yêu (T18)

06:45 Mẹ hổ dạy con dâu (T14)
07:45 Trận đồ bát quái (T32/45)
08:45 Tình yêu và thử thách (T5/40)
09:45 Ba ơi mẹ có về không (T17/35)
10:45 Màu thứ 8 của tình yêu (T19)
11:45 Mẹ hổ dạy con dâu (T15)

12:45 Trận đồ bát quái (T33/45)
13:45 Chữ T danh vọng (T20/30)
14:40 Tám xuyên Việt (T11)
14:45 Ba ơi mẹ có về không (T18/35)
15:45 Tử thi lên tiếng (T2)
16:45 Màu thứ 8 của tình yêu (T20)
17:40 THSTL Mẹ hổ dạy con dâu 01
17:45 Mẹ hổ dạy con dâu (T16)

18:45 Trận đồ bát quái (T34/45)
19:45 Tình yêu và thử thách (T6/40)
20:45 Chữ T danh vọng (T21/30)
21:45 Tử thi lên tiếng (T3)
22:45 Màu thứ 8 của tình yêu (T21)
23:40 THSTL Mẹ hổ dạy con dâu 02
23:45 Mẹ hổ dạy con dâu (T17)