1300 894 846

00:45 Vẫn có em bên đời (T26/30)
01:45 Người cha phú quý (T19/43)
02:40 Kim chi cà pháo (T109)
02:45 Chào buổi sáng em yêu (T24/32)
03:45 Dòng sông thương nhớ (T22/31)
04:45 Cầu vồng sau mưa (T20/30)
05:45 Khúc nam ai (T18/43)

06:45 Con dâu (T31)
07:45 Vẫn có em bên đời (T24/30)
08:45 Người cha phú quý (T17/43)
09:45 Cầu vồng sau mưa (T21/30)
10:45 Chào buổi sáng em yêu (T26/32)
11:45 Con dâu (T32)

12:45 Vẫn có em bên đời (T25/30)
13:45 Người cha phú quý (T18/43)
14:45 Dòng sông thương nhớ (T24/31)
15:40 Kim chi cà pháo (T109)
15:45 Chào buổi sáng em yêu (T27/32)
16:45 Lời sám hối (T19/43)
17:45 Con dâu (T33)

18:45 Vẫn có em bên đời (T19/30)
19:45 Người cha phú quý (T12/43)
20:45 Cầu vồng sau mưa (T22/30)
21:45 Dòng sông thương nhớ (T25/31)
22:45 Khúc nam ai (T20/43)
23:45 Con dâu (T34)